ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ποιοι είμαστε

Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Δ. ΤΙΓΚΑ – Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ», με έδρα της στην Αθήνα, οδός Κάρπου, αρ. 26 και Αρτέμωνος, αρ. 46, Τ.Κ. 11641, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 140122001000, ΑΦΜ: 800765190 της Δ.Ο.Υ.: ΙΖ Αθηνών, Ε -mail info@prosilos.gr, τηλ. 210 8991562 αποτελεί τον αποκλειστικό διανομέα στην Ελλάδα της αλλοδαπής εταιρίας “VINSERVICE” για το σταθμό της ανέπαφης απολύμανσης χεριών DEEON.
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται μεταξύ άλλων από το έτος 2016 κυρίως στο χώρο της εμπορίας και προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και σε Ο.Τ.Α..
Στο πλαίσιο άσκησης της εμπορικής δραστηριότητάς της η εταιρία μας και για τη διαφημιστική προώθηση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της εμπειρίας και των δυνατοτήτων του σταθμού ανέπαφης απολύμανσης χεριών DEEON, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται ως προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι μόνο το ονοματεπώνυμο, που καταχωρείτε, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας.
Βασική αρχή της εταιρίας μας είναι ο σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτή η έκδοση ενημερώθηκε στις 14.02.2021.

1. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Προσωπικά δεδομένα, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικό με ένα άτομο, από το οποίο δύναται να αναγνωριστεί αυτό το άτομο. Δεν περιλαμβάνει ανώνυμα δεδομένα, όπου δηλαδή έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα του ατόμου (πχ. έχουν κρυπτογραφηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα).
Η εταιρία μας μόνο στην περίπτωση κατά την οποία εσείς το επιθυμείτε αποκλειστικά και μόνο για το λόγο του αιτήματός σας για επικοινωνία μας μαζί σας, ενδέχεται, να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει και να αποθηκεύσει ως εξής:
• Ως στοιχεία ταυτότητας, το όνομα και το επώνυμο, που θα καταχωρίσετε,
• Ως στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• Ορισμένα στοιχεία, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, ή ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος παραμονής σας σε αυτή κλπ.) και δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό, που ζητά την επικοινωνία μας μαζί του.

2. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα ως άνω στοιχεία σας συλλέγονται από την εταιρίας μας, όταν:
• Υποβάλλετε αίτηση για επικοινωνία με την εταιρία μας.
• Στείλετε Ε- mail
Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η χρήση των πληροφοριών, που σας αφορούν, όπως περιγράφεται ανωτέρω, επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει στη χρήση. Σημειωτέον ότι η επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν προϋποθέτει την καταχώριση του παραμικρού στοιχείου. Η καταχώριση απαιτείται για την περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
• Όνομα
• Επώνυμο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Email
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς :

α) για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (πχ. για την υποβολή προσφοράς για την αγορά του DEEON, για την αποστολή περαιτέρω πληροφοριών ή διαφημιστικού υλικού κλπ.),

β) για να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

γ) για συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τα δεδομένα σας – για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6(1)(γ) ΓΚΠΔ]. Η εταιρία υπόκειται στους νόμους της Ελλάδος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εν λόγω νόμους. Η εν λόγω συμμόρφωση περιλαμβάνει την παροχή των πληροφοριών σας σε αστυνομικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια, καθώς και τρίτους διάδικους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχει τη σχετική υποχρέωση. Όπου επιτρέπεται, θα διαβιβάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ενημερώνουμε πριν απαντήσουμε, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας.

4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας γνωστοποιείτε, μόνο εάν εσείς το επιθυμείτε αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μας και την αποστολή από την εταιρία μας ενημερωτικού υλικού, προσφοράς κλπ. δε διαβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για καμία αιτία.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζονται σε:
•Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση,
•Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

5. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται και κάθε επικοινωνία προστατεύεται με την κατάλληλη τεχνολογία. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη πρόσβαση.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλαγή ή αποκάλυψη. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες, που είναι απολύτως απαραίτητο, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς για τυχόν παραβίαση και εσάς σε περίπτωση που αξιολογηθεί σε υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος που διατρέχετε από τυχούσα παραβίαση.

6. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους ως άνω σκοπούς και για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού. Ενώ, όπου έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, έως την ανάκληση της εκ μέρους σας.
Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, την φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα εντός των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετατρέπουμε σε ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστο χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679), ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής:

α) Να ζητήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι το επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε διορθωμένα τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς.
Να ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα, όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου έχετε επιδείξει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω). Σημειώστε, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημα της διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής σας.
Να ζητήστε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από μας να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια: αα) αν θέλετε να προσδιορίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, αβ) όπου η χρήση των δεδομένων δεν είναι σύννομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε. αγ) όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, εφόσον τα χρειάζεστε για να στοιχειοθετήσετε νομικές αξιώσεις ή αδ) έχετε αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε νόμιμους λόγους για να το χρησιμοποιήσουμε.

β) Να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς έμμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

γ) Να ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες, τις οποίες αρχικά μας παρείχατε με συγκατάθεση ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

δ) Να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου αυτή ήταν απαιτητή. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας συμβουλέψουμε αν αυτό συμβαίνει τη στιγμή που θα αιτηθείτε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτείται συνήθως χρέωση.
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε μια λογική χρέωση, αν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.
Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας και να επιταχύνουμε την απάντησή μας.
Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα μήνα. Περιστασιακά μπορεί να μας χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε δεόντως.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε στο 6978526018.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.
Θα εκτιμούσαμε όμως την επιλογή σας, να μας μεταφέρετε τις ανησυχίες σας προτού επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, επομένως σε πρώτο στάδιο επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας στο τηλ.: 210 8991562 είτε στο E-mail : info@prosilos.gr για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας.

DEEON

Επικοινωνία